dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
dān
huā
chóu
chàng
jiē
qián
hóng
dān
 
wǎn
lái
wéi
yǒu
liǎng
zhī
cán
 
míng
zhāo
fēng
yīng
chuī
jìn
 
shuāi
hóng
huǒ
kàn
 
* cliquer sur un caractère pour chercher sa définition dans le dictionnaire.
注释: 惜:怜爱。把火:手持蜡烛。
译文: 我担心的是台阶前的红牡丹,晚上只有两枝残花了。明晨风一起,可能就会全部被吹落。于是,夜里手持蜡烛,把这衰败的红牡丹再来看一看。
Poème précédent
送杜少府之任蜀州, 王勃
Poème suivant
游子吟, 孟郊
 
Plan du Site

Page served in 0.021s