dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
xún
yǐn
zhě
sōng
xià
wèn
tóng
 
yán
shī
cǎi
yào
 
zhǐ
zài
shān
zhōng
 
yún
shēn
zhī
chù
 
* cliquer sur un caractère pour chercher sa définition dans le dictionnaire.
注释: 寻:寻找,拜访。不遇:没有见到。言:说,告诉。只:刚好,恰好。处:处所,地点。
译文: 我在松树下询问小童师父上山采药去了,只知道她就在这座山中,可是云深重,不知他到底在什么地方。
 
Plan du Site

Page served in 0.017s