dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
zǎo
bái
chéng
zhāo
bái
cǎi
yún
jiān
 
qiān
jiāng
líng
huán
 
liǎng
àn
yuán
shēng
zhù
 
qīng
zhōu
guò
wàn
chóng
shān
 
* cliquer sur un caractère pour chercher sa définition dans le dictionnaire.
注释: 朝辞:早晨辞别。还:回。重:层
译文: 早晨告别了坐落在彩云间的白帝城,千里以外的江陵一天就可以到达了。长江两岸的猿猴还在不停地叫着,而轻快的小船却已穿过了千万座山峰。
Poème précédent
采莲曲, 王昌龄
Poème suivant
玉阶怨, 李白
 
Plan du Site

Page served in 0.023s