dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
cǎi
lián
luó
qún
cái
 
róng
xiàng
liǎn
liǎng
biān
kāi
 
luàn
chí
zhōng
kàn
jiàn
 
wén
shǐ
jué
yǒu
rén
lái
 
* cliquer sur un caractère pour chercher sa définition dans le dictionnaire.
注释: 罗裙:用丝绸做的裙子。芙蓉:荷花的别名。乱入:混杂。
译文: 采莲姑娘的罗裙荷叶的颜色是一样的,姑娘红润的脸庞就像两片盛开的荷花。她混入池中的荷叶和荷花中间而看不到她的踪影,当听到她的歌声时才知道姑娘的到来。
Poème précédent
绝句, 杜甫
Poème suivant
早发白帝城, 李白
 
Plan du Site

Page served in 0.023s