dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
jué
liǎng
huáng
míng
cuì
liǔ
 
háng
bái
shàng
qīng
tiān
 
chuāng
hán
lǐng
qiān
qiū
xuě
 
mén
dōng
wàn
chuán
 
* cliquer sur un caractère pour chercher sa définition dans le dictionnaire.
注释: 鸣:叫。翠柳:绿色的柳树。含:包哈。泊:只船停在岸边。万里:形容距离非常遥远。
译文: 两只黄鹂在翠绿的柳树建鸣叫,一行白鹭飞上蔚蓝色的天空。窗中可以看到西岭千年不化的积雪,门外停泊着要到千里之外东吴去的船只。
Poème précédent
江畔独步寻花, 杜甫
Poème suivant
采莲曲, 王昌龄
 
Plan du Site

Page served in 0.018s