dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
jiāng
pàn
xún
huā
huáng
shī
qián
jiāng
shuǐ
dōng
 
chūn
guāng
lǎn
kùn
wēi
fēng
 
táo
huā
kāi
zhǔ
 
ài
shēn
hóng
ài
qiǎn
hóng
 
* cliquer sur un caractère pour chercher sa définition dans le dictionnaire.
注释: 一簇:一丛。
译文: 黄师塔前的江水向东流去,暖洋洋的春光把人熏得又懒又困,我倚仗微风春游。桃花一簇簇盛开却无人观赏,你究竟是喜爱深红的还是浅红的?
Poème précédent
送兄, 七岁女
Poème suivant
绝句, 杜甫
 
Plan du Site

Page served in 0.021s