dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
sòng
mèng
hào
rán
zhī
guǎng
líng
rén
huáng
lóu
 
yān
huā
sān
yuè
xià
yáng
zhōu
 
fān
yuǎn
yǐng
kōng
jìn
 
wéi
jiàn
cháng
jiāng
tiān
liú
 
* cliquer sur un caractère pour chercher sa définition dans le dictionnaire.
注释: 古人:老朋友。辞:告别。孤帆:单独的一只帆船。尽:消失。唯见:只看见。天际:天边
译文: 老朋友孟子浩然在黄鹤楼向我辞行,在这繁华以锦的三月去扬州。他乘坐的那只帆船渐渐消失在远处碧水蓝天相接的地方,只见滔滔的长江之水向天边滚滚流去。
Poème précédent
蚕妇, 杜荀
Poème suivant
送兄, 七岁女
 
Plan du Site

Page served in 0.016s