dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)

Traduction chinoise
zhī liǎo
知了
mǎ yǐ
蚂蚁
zhī liǎo
知了
zhěn gè
整个
xià tiān
夏天
dōu
zài
gē chàng
歌唱
 
běi fēng
北风
lái
le
 
zhī liǎo
知了
cái
gǎn dào
感到
liáng shí
粮食
kuì fá
匮乏
 
jī hū
几乎
méi yǒu
没有
chǔ cáng
储藏
 
dīng diǎn r
丁点儿
cāng yíng
苍蝇
huò
qiū yǐn
蚯蚓
 
zhī liǎo
知了
yú shì
于是
lái dào
来到
lín dū
邻居
mǎ yǐ
蚂蚁
de
jiā
 
kū sù
哭诉
zì jǐ
自己
de
jī 'è
饥饿
 
kěn qiú
恳求
jiè
diǎn
liáng shí
粮食
yòng
yòng
 
chī
dào
tiān qì
天气
zhuǎn
nuǎn
 
 
huì
huán gěi
还给
de
 
 
zhī liǎo
知了
shuō dào
说道
 
 
wǒ de
我的
xìn yù
信誉
dān bǎo
担保
 
míng nián
明年
qiū shōu
秋收
yǐ qián
以前
 
yī dìng
一定
lián
běn
dài
huán
 
 
mǎ yǐ
蚂蚁
yǒu diǎn r
有点儿
lìn sè
吝啬
 
zhè
shì
tā de
它的
xiǎo
quē diǎn
缺点
 
 
tiān
de
shí hòu
时候
dōu
zài
gàn
xiě
shén mē
什么
 
 
mǎ yǐ
蚂蚁
xiàng
jiè
liáng
zhě
fā wèn
发问
 
 
bié
jiàn guài
见怪
 
bù guǎn
不管
yù dào
遇到
shéi
 
dōu
rì yè
日夜
bù tíng de
不停地
wèi
tā men
他们
chàng gē
唱歌
 
 
 
shì
 
yī zhí
一直
chàng
zhe
 
tài
gāo xìng
高兴
le
hǎo
le
 
xiàn zài
现在
jiù
tiào
tiào wǔ
跳舞
ba
 
 

Version française originale
La Cigale et la Fourmi

La cigale ayant chanté
  Tout l'été,
Se trouva fort dépourvue
Quand la bise fut venue;
Pas un seul petit morceau
De mouche ou de vermisseau.
Elle alla crier famine
Chez la fourmi sa voisine,
La priant de lui prêter
Quelque grain pour subsister
Jusqu'à la saison nouvelle.
Je vous paîrai, lui dit-elle
Avant l'oût, foi d'animal,
Intérêt et principal.
La fourmi n'est pas prêteuse;
C'est là son moindre défaut.
Que faisiez-vous au temps chaud?
Dit-elle à cette emprunteuse.
Nuit et jour à tout venant
Je chantais, ne vous déplaise.
Vous chantiez! J'en suis fort aise.
Et bien, dansez maintenant.

 
Plan du Site

Page served in 0.329s