dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
duì
niú
tán
qín

Explications - 释义
Équivalent français
Donner de la confiture à des cochons.
Pisser dans un violon.
Parler à un mur.

Dans le dictionnaire : 对牛弹琴
释义
比喻对愚蠢的人讲高深的道理。也指说话做事不看对象。

La petite histoire - 讲故事
Passer la souris sur un mot pour faire apparaitre sa définition.
Dōng hàn
shí dài
 
yǒu
jiào
Móu róng
牟融
de
rén
jīng cháng
zài
xiàng
rú shēng
xuān jiǎng
fó jīng
shí
 
yǐn yòng
rú jiā
de
jīng diǎn
shī
shū
 
yóu cǐ
yī xiē
rú shēng
zhì wèn
wèi shén me
zhì jiē
直接
yī jù
fó jīng
lái
huí dá
jiě shì
wèn tí
 
yú shì
Móu róng
牟融
xiàng
tā men
jiǎng
le
gù shì
故事
 
yīn yuè jiā
Gōng Míng yī
公明依
duì
zhe
tóu
zhèng zài
chī cǎo
de
niú
tán
le
shǒu
gāo shēn
yòu yǎ
de
qǔ zi
 
dàn
niú
háo bù
lǐ huì
 
zhǐ gù
dī tóu
chī cǎo
 
hòu lái
Gōng Míng yī
公明依
gǎi
tán
xiàng
wén zi
 
niú yíng
niú dú
jiào huàn
de
shēng yīn
 
zhè
tóu
niú
jiù
yáo
zhe
wěi ba
 
tái tóu
shù
ěr
le
 
Móu róng
牟融
zuì hòu
shuō
 
duì
méi yǒu
guo
fó jīng
de
rén
zhí jiē
tán
fó jīng
 
jiǔ xiàng
Gōng Míng yī
公明依
duì
niú
gāo shēn
de
qǔ zi
yī yàng
 

 
Plan du Site

Page served in 0.297s