dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
kāi
tiān

Explications - 释义
Équivalent français
Depuis la nuit des temps.
Depuis que le monde est monde.

Dans le dictionnaire : 开天辟地
史无前例, 筚路蓝缕.
释义
原形容好马跑得快,现在形容人或事业进步很快,发展迅速。

La petite histoire - 讲故事
Passer la souris sur un mot pour faire apparaitre sa définition.
chuán shuō
yuǎn gǔ
shì hòu
时候
 
tiān
shì
hé zài yiqǐ
de
 
jiǔ xiàng
jī dàn
shì de
 
shì jiè
de
kāi chuàng
rén
Pán gǔ
盘古
jiù shì
zài
zhè gè
 
jī dàn
 
zhōng
shēng huó
zhǎng dà
de
 
jīng
duō
màn cháng
de
wàn
qiān
nián
 
Pán gǔ
盘古
zài
 
jī dàn
 
zhōng
kāi shǐ
kāi
tiān
 
 
dàn
 
gěi
dǐng
le
 
jié guǒ
 
dàn qīng
shàng shēng
chéng wéi
tiān
 
dàn huáng
xià chén
wéi
 
Pán gǔ
盘古
dǐng tiān lì dì
 
tiān
měi rì
shēng gāo
zhàng
 
měi rì
jiā
hòu
zhàng
 
Pán gǔ
盘谷
měi tiān
zhǎng gāo
zhàng
 
zhè yàng
yòu
guò
le
wàn
qiān
nián
 
tiān
zhōng yú
shēng
de
hěn
gāo
 
biàn
de
hěn
hòu
 
Pán gǔ
盘古
kān dào
zì jǐ
kāi tiān pì dì
de
rèn wu
yǐ jīng
wán chéng
 
bian
便
jié
dǎo
ér
 

 
Plan du Site

Page served in 0.328s