dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
máo

Explications - 释义
Équivalent français
Être avare d'un cheveu.

Dans le dictionnaire : 一毛不拔
- synonyme : 吝啬小气 (lìn sè xiǎo qì)
- antonyme : 慷慨好施 (kāng kǎi hào shī)
释义
一根毛发也不肯拔出来。形容人极端自私吝啬。

La petite histoire - 讲故事
Passer la souris sur un mot pour faire apparaitre sa définition.
zhàn guó
shí dài
 
gè zhǒng
xué shuō
 
sī xiǎng
liú pài
cún
 
sī xiǎng jiā
Mò Zhái
墨翟
zhǔ zhāng
rén lèi
jiān ài
 
rén yǔ rén zhī jiān
hù xiāng
bāng zhù
 
fǎn duì
cán shā
 
lìng
jiào
Yáng Zhū
杨朱
de
sī xiǎng jiā
què
zhǔ zhāng
 
wèi
 
 
yī qiè
cóng
zì wǒ
lì yì
chū fā
 
yī tiān
 
Mò Zhái
墨翟
de
xué sheng
Qín Huá Lí
禽滑厘
wèn
Yáng zhū
杨朱
 
 
rú guǒ
xià
shēn shàng
de
gēn
hàn máo
jiù
kě yǐ
zào fú
tiān xià
 
kěn
ràng
rén
ma
 
 
Yáng Zhū
杨朱
shuō
 
 
tiān xià
de
wèn tí
jué bù
shì
gēn
hàn máo
suǒ
néng
jiě jué
de
 
 
duì fāng
yòu
wèn
 
 
jiǎ rú
néng
de huà
 
kěn
ma
 
 
Yáng Zhū
杨朱
zuì zhōng
hái shi
méi
tóng yì
 

 
Plan du Site

Page served in 0.298s