dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
jiàn
shuāng
diāo

Explications - 释义
Équivalent français
Faire d'une pierre deux coups.

Dans le dictionnaire : 一箭双雕
- synonyme : 一举两得
- antonyme : 一无所得
释义
原指射箭技术高超。后用一比喻做一件事同时达到两个目的。

La petite histoire - 讲故事
Passer la souris sur un mot pour faire apparaitre sa définition.
nán
běi
cháo
shí
 
běi zhōu
yǒu
jiào
Zhǎng sūn shèng
长孙晟
de
wǔ guān
 
shàn yú
shè jiàn
 
yǒu
zhì móu
guò rén
 
yīn cǐ
bèi
cháo tíng
pài qiǎn
hù sòng
gōng zhǔ
dào
běi
Tū jué zú
chéng hūn
 
Tū jué zú
guó wáng
Shè tú
摄图
hěn
qì zhòng
 
liú xià lái
 
dài
ràng
suí
zì jǐ
yī kuài r
dǎ liè
 
yī cì
Shè tú
摄图
kàn jiàn
yǒu
liǎng
zhī
diāo
zài
kōng zhōng
zhēng duó
yī kuài
一块
ròu
 
biàn
jiāo gěi
Zhǎng sūn shèng
长孙晟
liǎng
zhī
jiàn
 
qǐng
jiāng
diāo
shè
luò
 
Zhǎng sūn shèng
长孙晟
kuà
qián
bēn
 
kāi
gōng
 
jiàn
shè
 
jìng
tóng shí
jiāng
liǎng
zhī
diāo
shè
le
xià qù
 

 
Plan du Site

Page served in 0.345s