dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)
Télécharger
Zidane We say hi.mp3 (3.6 M)

* passer la souris sur un mot pour faire apparaître sa définition

Informations
齐达内 (Qídánèi) nom chinois de Zidane.
L'hommage
歌曲名 (titre)齐达内, we say Hi
歌手 (interpr.)莫艳琳
专辑 (album)齐达内
 
We
 
say
 
Hi,
 
to
 
you
Qí dá nèi #Zidane
齐达内
suǒ yǒu
de
qī dài
 
mèng xiǎng
dōu
yǒu
zài
 
Say
 
goodbye
guò qù
xiàn zài
 
shí jiān
guò
tài
kuài
yī qún rén
pǎo
chòu
hàn
mǎn shēn
dōu
kěn
tíng xià
 
hái
zhuī
zhe
yuán
de
qiú
 
liú shén
tā men
zhuǎn
guò
shēn
wǎng
nà biān
 
kuài
pǎo
 
liǎng
shàn
mén
wàn
gōng fēn
pǎo
de
tài
lèi
hái
zhuāng zuò
dà jiā
dóu
shú
tài
kě hèn
bèi
chán zhù
shēn
jiù suàn
hěn
ō
zhuǎn yǎn
pí qiú
bú jiàn
le
 
Na
 
Na
 
Na
 
Na
 
Na
yǒu
 
wǒ men
gèng
jīng cǎi
 
We
 
say
 
Hi,
 
to
 
you
Qí dá nèi
齐达内
suǒ yǒu
de
qī dài
 
mèng xiǎng
dōu
yǒu
zài
 
Say
 
goodbye
guò qù
xiàn zài
 
yuàn
kàn
lí kāi
 
We
 
say
 
Hi,
 
to
 
you
Qí dá nèi
齐达内
róng yù
shī bài
 
yǒng yuǎn
yī yàng
jīng cǎi
 
Don't
 
say
 
goodbye
gòng tóng
de
nián dài
wǒ mende
xīn
zhōng
jiāng
yǒng yuǎn
yǒu
zài
 
 
Plan du Site

Page served in 0.337s