dictionnaire fr-cn site
Le Club
(Plus de
50 000
inscrits!!!)

Téléchargement
HuangPinyuan-XiaoWei.mp3 (3.0M)

* passer la souris sur un mot pour faire apparaître sa définition

Informations
歌曲名: 小薇
歌手: 黄品源
专辑: 简单情歌
作词: 阿弟
作曲: 阿弟
编曲: 陈杰汉

yǒu
měi lì
美丽
de
xiǎo
nǚ hái
女孩
tā de
她的
míng zi
名字
jiào zuò
叫做
xiǎo
wēi
yǒu
shuāng
wēn róu
温柔
de
yǎn jing
眼睛
qiāo qiāo
悄悄
tōu zǒu
偷走
wǒ de
我的
xīn
xiǎo
wēi
a
zhī dào
知道
duō
ài
yào
dài
fēi
dào
tiān shàng
天上
kàn
xīng xīng
星星
duō
měi lì
美丽
zhāi
xià
qīn shǒu
亲手
sòng gěi
送给

Chanson précédente
Ju Hua Tai, Jay Chou (Zhou Jielun)
Chanson suivante
Putong Pengyou, Tao Zhe

 
Plan du Site

Page served in 0.304s